Zakładanie stowarzyszeń- kluczowe informacje

Zakładanie stowarzyszeń- kluczowe informacje

Stowarzyszenie jest zakładane na zebraniu założycielskim i musi odbywać się w obecności przynajmniej siedmiu osób, które automatycznie stają się członkami założycielami stowarzyszenia. Na zebraniu podejmują oni uchwały między innymi dotyczące:

1) Powołania organizacji.

2) Przyjęcia jej statutu.

3) Wyborze władz stowarzyszenia.

Można również podjąć uchwałę o wyborze komitetu założycielskiego, a także należy ustanowić zarząd. Zarząd złoży wniosek w Krajowym Rejestrze Sądowym i dzięki temu stowarzyszenie uzyska osobowość prawną.

Kto może założyć stowarzyszenie?

Stowarzyszenie mogą założyć obywatele polscy, mający pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym stowarzyszenie. Stowarzyszenie w liczbie trzech osób można także złożyć wniosek o stworzenie federacji.

Projekt statutu

Niezmiernie ważny podczas tworzenia stowarzyszenia jest projekt statutu. Podczas jego opracowywania można poradzić się między innymi biura księgowego ze strony – qbilans.com.pl/ksiegowosc-stowarzyszen. Ważne, aby wstępny projekt statutu przygotować wcześniej, czyli przed zwołaniem zebrania założycielskiego. Dokument powinien być udostępniony wszystkim członkom przyszłego stowarzyszenia. Głosowanie związane z przyjęciem lub odrzuceniem statutu musi się odbyć obowiązkowo podczas zebrania założycielskiego.

Comments are closed.